Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH

Deklaracja ochrony danych 

Cieszymy siê, że okazali Państwo swoje zainteresowanie naszą Firmą. Dla Firmy Hilpress GmbH ochrona danych jest niezwykle ważna. Użytkowanie strony internetowej Firmy Hilpress GmbH jest zasadniczo możliwe bez konieczności udostêpniania danych osobowych. Jednakże z chwilą gdy podmiot danych ma zamiar skorzystać ze szczególnych usług naszej strony internetowej, może okazać siê konieczne przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych okaże siê konieczne i nie istnieje podstawa prawna do takiego przetwarzania, to generalnie podmiot danych proszony jest o udzielenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych np. nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu danej osoby, przebiega zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi w stosunku do Firmy Hilpress GmbH postanowieniami o ochronie danych osobowych danego Landu. Za pośrednictwem niniejszej deklaracji o ochronie danych nasze przedsiêbiorstwo chce poinformować opiniê publiczną o sposobie, zakresie i celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. W dalszym ciągu podmioty danych, których dotyczą dane osobowe, zostaną poinformowane za pośrednictwem niniejszej deklaracji o ochronie danych oraz o przysługujących im prawach. 

Firma Hilpress GmbH podjêła liczne działania w celu zapewnienia możliwie jak najbardziej szczelnej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Mimo tego transfery danych wynikające z właściwości internetu mogą zasadniczo wykazywać pewne nieszczelności systemu bezpieczeństwa danych, co uniemożliwia zapewnienie absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dotyczą dane osobowe, może w dowolny sposób przekazać nam swoje dane osobowe drogami alternatywnymi, np. telefonicznie. 

1. Objaśnienia pojêć 

Deklaracja ochrony danych firmy Hilpress GmbH opiera siê na pojêciach, które były używane w prawodawstwie (Dyrektywach i Rozporządzeniach) Unii Europejskiej przy przyjmowaniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Nasza deklaracja o ochrony danych ma być po prostu czytelna i zrozumiała zarówno dla ogółu jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy na wstêpie wyjaśnić użyte pojêcia. 

W niniejszej deklaracji ochrony danych używamy m.in. nastêpujących pojêć: 

a) Dane osobowe 

Danymi osobowymi są wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (zwanej dalej „daną osobą”). Osobą identyfikowalną jest osoba fizyczna, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących miejsca pobytu, identyfikacji online lub do jednej lub kilku cech, które są wyrazem tożsamości fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturowej lub socjalnej tej osoby.

b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda osoba fizyczna, która jest zidentyfikowana lub identyfikowalna, której dane osobowe przetwarzane są przez podmiot przetwarzający.

c) Przetwarzanie danych 

Przez przetwarzanie danych rozumie siê każde automatyczne postêpowanie, przebiegające z pomocą lub bez, lub każdy zespół działań w powiązaniu z danymi osobowymi, taki jak: pozyskiwanie danych, organizacja, porządkowanie, gromadzenie, dopasowywanie lub zmiana, odczytywanie, odpytywanie, użytkowanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inną formê dostarczenia, porównanie lub powiązanie, ograniczenie, usuniêcie lub zniszczenie. 

d) Ograniczenie przetwarzania danych 

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie zgromadzonych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości. 

e) Profilowanie 

Profilowanie to rodzaj każdego automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na tym, że dane osobowe, które dotyczą określonych aspektów osobistych odpowiadających konkretnej osobie fizycznej, są oceniane, w szczególności, pod kątem analizy i przewidywania takich aspektów osobistych jak charakter pracy zawodowej, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, osobiste upodobania, zainteresowania, wiarygodność, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany miejsca pobytu danej osoby fizycznej. 

f) Nadawanie pseudonimu 

Nadawanie pseudonimu polega na przetwarzaniu danych osobowych w sposób, w który dane osobowe, bez dostêpu do informacji uzupełniających, nie mogą być przyporządkowane konkretnej osobie, tak długo jak te dodatkowe informacje przechowywane są oddzielnie oraz podlegają technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa, które gwarantują że te dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej bądź identyfikowalnej osobie fizycznej. 

g) Osoba odpowiedzialna lub podmiot przetwarzający 

Osoba odpowiedzialna lub podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, urząd, agencja lub inny organ, które samodzielnie lub wspólnie z innymi decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki dotyczące przetwarzania danych są wskazane przez prawo unijne lub prawo państw członkowskich Unii Europejskiej, to osoba odpowiedzialna wzglêdnie określone kryteria jej powołania mogą być przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem krajów członkowskich. 

h) Administrator 

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, agencja lub inny organ, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie podmiotu przetwarzającego. 

i) Odbiorca 

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, urząd, agencja lub inny organ, której udostêpniono dane osobowe, niezależnie od tego czy dotyczy to w ich przypadku osoby trzeciej czy nie. Urzêdy, które w ramach określonych zadań dochodzeniowych, zgodnie z prawem unijnym lub prawem obowiązującym w krajach członkowskich, otrzymują dane osobowe, nie są w tym przypadku odbiorcą. 

j) Osoba trzecia 

Osoba trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, urzêdem, agencją lub innym organem za wyjątkiem danej osoby, której dotyczą dane, osoby odpowiedzialnej, administratora i osób, które są bezpośrednio upoważnione przez osobê odpowiedzialną lub administratora do przetwarzania danych osobowych. 

k) Udzielenie zgody 

Udzielenie zgody to każde oświadczenie woli danej osoby, przekazane w danym przypadku w komunikatywny sposób i niedwuznacznie, w formie oświadczenia lub w drodze wyraźnego działania potwierdzającego, w którym dana osoba daje do zrozumienia, że zgadza siê na przetwarzanie jej danych osobowych. 

2. Nazwisko i adres podmiotu przetwarzającego 

Podmiotem przetwarzającym, w rozumieniu Ogólnej ustawy o ochronie danych osobowych, pozostałych praw o ochronie danych, obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych postanowień o charakterze prawnym dotyczących ochrony danych jest: 
Hilpress GmbH 
Grützmühlenweg 40 
22339 Hamburg 
Niemcy 
Tel.: +49-(0)40-538092-30 
e-mail: [email protected] 
Website: www.hilpress.com 

3. Ciasteczka 

Strony internetowe firmy Hilpress GmbH używają ciasteczek. Ciasteczka są plikami tekstowymi, które za pośrednictwem przeglądarki internetowej są odkładane i przechowywane w systemie komputera. 
Liczne strony internetowe i serwery używają ciasteczek. Wiele ciasteczek zawiera tzw. Cookie-ID. Cookie-ID jest jednoznacznym identyfikatorem ciasteczek. Składa siê z ciągu znaków, poprzez które strony internetowe i serwery mogą być przyporządkowane konkretnej przeglądarce internetowej, w której zostały zapisane ciasteczka. Umożliwia to odwiedzanym stronom i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne ciasteczka. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana poprzez Cookie-ID. 

Poprzez zastosowanie ciasteczek firma Hilpress GmbH oddaje do dyspozycji użytkownikom tej strony internetowej przyjazne dla nich usługi, co nie byłoby możliwe bez udziału ciasteczek. 

Za pośrednictwem ciasteczek, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod katem użytkownika. Ciasteczka umożliwiają nam, jak już wspominaliśmy, ponownie rozpoznać naszych użytkowników. Celem ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkowania naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej, który używa ciasteczek, nie musi np. za każdym razem wprowadzać swoich danych dostêpu, ponieważ przejmują to strona internetowa i ciasteczka znajdujące siê w systemie komputerowym użytkownika. Kolejnym przykładem jest ciasteczko w koszyku sklepu internetowego. Za pośrednictwem ciasteczka sklep internetowy zapamiêtuje artykuł, który klient wrzucił do koszyka.

Dana osoba może w każdej chwili zablokować używanie ciasteczek przez naszą stronê internetową za pośrednictwem odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i dziêki temu trwale sprzeciwić siê ich stosowaniu. Prócz tego już użyte ciasteczka mogą w każdej chwili zostać usuniête przez przeglądarkê internetową lub inne oprogramowanie. Jest to możliwe we wszystkich dostêpnych przeglądarkach internetowych. W przypadku dezaktywacji ciasteczek w używanej przez daną osobê przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej są w tych okolicznościach w pełni wykorzystywane.

4. Zapis ogólnych danych i informacji 

Strona internetowa firmy Hilpress GmbH, przy każdym wywołaniu strony internetowej przez daną osobê lub przez automatyczny system każdorazowo gromadzi szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w Log files serwera. Gromadzone mogą być (1) użytkowane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny użytkowany przez dostêpny system, (3) strona internetowa, z której dostêpny system dociera do naszej strony internetowej (tzw. adres referujący), (4) podstrony internetowe, które poprzez dostêpny system są kierowane na naszą stronê internetową, (5) data i godzina wywołania strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych dostêpnego systemu i (8) pozostałe tego typu dane i informacje, które służą bezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informacyjno-technologiczne.

Użytkując te ogólne dane i informacje, firma Hilpress GmbH nie wyciąga żadnych wniosków w stosunku do danej osoby. Te informacje są bardziej potrzebne, aby (1) w prawidłowy sposób dostarczyć treści naszej strony internetowej, (2) zoptymalizować dla strony internetowej treści i reklamê, (3) zapewnić trwałość funkcjonowania naszych systemów informacyjno-technologicznych i techniki naszej strony internetowej, jak też (4) aby móc dostarczyć niezbêdne informacje organom ścigania w przypadku cyberataku. Te anonimowo pozyskane dane i informacje są przez firmê Hilpress GmbH z jednej strony oceniane pod wzglêdem statystycznym, a w dalszej kolejności pod wzglêdem celowości, aby podnieść poziom ochrony i bezpieczeństwa danych i w ostatecznym rozrachunku zapewnić zoptymalizowany poziom ochrony dla przetwarzanych przez nas danych. Anonimowe dane Server-Log files są zapisywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez daną osobê. 

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej 

Dana osoba ma możliwość rejestracji na stronie internetowej podmiotu przetwarzającego, po podaniu swoich danych osobowych. Które dane osobowe przekazywane są podmiotowi przetwarzającemu okazuje siê z aktualnej maski wprowadzającej, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe udostêpnione przez daną osobê są pobierane i przechowywane jedynie do użytku wewnêtrznego, jak też dla podmiotu przetwarzającego i własnych celów. Podmiot przetwarzający może zainicjować przekazanie danych jednemu lub wiêcej administratorom, np. przedsiêbiorstwu zajmującemu siê dostawami przesyłek, który tak samo używa tych danych osobowych jedynie wewnêtrznie, co dotyczy podmiotu przetwarzającego. 

Poprzez rejestracjê na stronie internetowej podmiotu przetwarzającego zapisany zostanie adres IP przydzielony danej osobie przez dostawcê usług internetowych (Internet-Service-Provider — ISP) oraz data i godzina rejestracji. Przechowujemy te dane dlatego, że tylko w taki sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług. Dane te w razie potrzeby umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestêpstw. O ile wymagane jest przechowywanie tych danych dla zabezpieczenia podmiotu przetwarzającego. Dane te zasadniczo nie są przekazywane osobom trzecim, jeżeli nie wystêpuje obowiązek prawny przekazania lub jeżeli przekazanie danych nie służy ściganiu przestêpstwa. 

Rejestracja danej osoby pod warunkiem dobrowolnego przekazania przez nią danych osobowych służy podmiotowi przetwarzającemu do zaoferowania danej osobie treści lub usług, które z uwagi na naturê rzeczy mogą zostać zaoferowane jedynie zarejestrowanym użytkownikom Osoby zarejestrowane mogą zgodnie ze swoją wolą, w każdej chwili udostêpnione przez siebie dane osobowe zmienić lub całkowicie usunąć z zasobów danych podmiotu przetwarzającego. 

Podmiot przetwarzający udziela danej osobie w każdej chwili informacji o tym, jakie dotyczące jej dane osobowe są przechowywane. Nastêpnie podmiot przetwarzający koryguje lub usuwa dane na życzenie lub wskazówkê danej osoby, o ile obowiązek przechowywania dokumentów nie wymaga inaczej. Wymieniony w niniejszej deklaracji z nazwy przedstawiciel ds. ochrony danych i wszyscy pracownicy podmiotu przetwarzającego są do dyspozycji danej osoby w tym wzglêdzie jako osoby do kontaktu. 

6. Abonament naszego biuletynu informacyjnego 

Na stronie internetowej firmy Hilpress GmbH, użytkownik ma możliwość subskrypcji naszego biuletynu informacyjnego. Z aktualnej maski wprowadzającej można odczytać, które dane osobowe przekazywane są podmiotowi przetwarzającemu przy zamówieniu biuletynu informacyjnego.

Hilpress GmbH informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach Firmy regularnie, za pośrednictwem biuletynu informacyjnego. Biuletyn informacyjny naszej Firmy może zasadniczo zostać udostêpniony danej osobie jeżeli (1) dysponuje ona aktualnym adresem poczty elektronicznej i (2) zasubskrybuje biuletyn informacyjny. Do danej osoby, która po raz pierwszy zasubskrybuje biuletyn informacyjny, ze wzglêdów prawnych zostanie wysłany na podany adres poczty elektronicznej mail potwierdzający z postêpowaniem Double-Opt-In. Ten e-mail potwierdzający służy sprawdzeniu, czy właściciel adresu mailowego autoryzował otrzymywanie biuletynu informacyjnego jako dana osoba. 

Przy subskrypcji na biuletyn informacyjny zapisujemy nadany przez dostawcê usług internetowych adres IP danej osoby, system komputerowy użytkowany w chwili zapisywania siê oraz datê i godzinê dokonania zapisu. Pozyskanie tych danych jest wymagane, aby można było w późniejszym czasie odtworzyć (możliwe) nadużycie adresu poczty elektronicznej danej osoby i służy dlatego prawnemu zabezpieczeniu podmiotu przetwarzającego. 

Pozyskane w ramach zapisania siê na biuletyn informacyjny dane osobowe używane są jedynie w celu przesyłania naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być informowani, o ile jest to konieczne do rozpowszechniania usługi biuletynu lub związanej z tym rejestracji, jak np. w przypadku zmian ofert biuletynu lub w przypadku zmiany sytuacji technicznych. Pozyskane w ramach usługi biuletynu informacyjnego dane osobowe nie są przekazywane dalej osobom trzecim. Abonament naszego biuletynu informacyjnego może w każdej chwili zostać wypowiedziany przez daną osobê. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której dana osoba nam udzieliła dla umożliwienia przesyłania biuletynu informacyjnego, może w każdej chwili zostać odwołana. W tym celu w każdym biuletynie informacyjnym znajduje siê link pod którym istnieje możliwość odwołania udzielonej zgody. Ponadto istnieje w każdej chwili możliwość rezygnacji z otrzymywania biuletynu, bezpośrednio na stronie internetowej podmiotu przetwarzającego lub poprzez przekazanie tej informacji podmiotowi przetwarzającemu w inny sposób. 

7. Śledzenie biuletynu informacyjnego 

Biuletyny informacyjne Hilpress GmbH zawierają tzw. tracking bug. Tracking bug jest miniaturową grafiką, która stanowi integralną czêść wiadomości elektronicznej i jest przesyłana w formacie HTML, w celu umożliwienia rejestracji i analizy plików dziennika (Log file). Poprzez to możliwa jest statystyczna ocena skuteczności lub jej braku w prowadzeniu kampanii marketingowej online. Na podstawie Tracking bug firma Hilpress GmbH może dowiedzieć siê, czy i kiedy dana osoba otworzyła wiadomość elektroniczną i które linki zawarte w tej wiadomości zostały wywołane.

Takie dane osobowe pozyskane poprzez Tracking bugs znajdujące siê w biuletynie informacyjnym, są przechowywane i oceniane przez podmiot przetwarzający, w celu optymalizacji dystrybucji biuletynu informacyjnego oraz jeszcze lepszego dopasowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań danej osoby. Niniejsze dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, w każdej chwili mają prawo do odwołania udzielonej za pośrednictwem postêpowania Double-Opt-In odrêbnej deklaracji zgody w tym zakresie. Po odwołaniu dane osobowe dotyczące tych osób zostaną usuniête z bazy danych do przetwarzania przez odpowiedniego pracownika. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu informacyjnego automatycznie oznacza dla firmy Hilpress GmbH odwołanie zgody. 

8. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej 

W związku z przepisami prawa niniejsza strona internetowa firmy Hilpress GmbH zawiera dane, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą Firmą, jak też możliwość bezpośredniego komunikowania siê z nami, m.in. adres ogólny tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Gdy dana osoba nawiąże kontakt mailowy z odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane tej osoby (przekazane za pośrednictwem wspomnianego formularza) zostaną automatycznie zapisane. Takie dane, przekazane dobrowolnie przez daną osobê administratorowi odpowiedzialnemu za ich przetwarzanie, zostaną zapisane w celu ich przetwarzania lub nawiązania kontaktu z daną osobą. Niniejsze dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim. 

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych 

Podmiot przetwarzający przetwarza i przechowuje dane osobowe danej osoby tylko przez okres konieczny do osiągniêcia celu przechowywania lub o ile zostało to przewidziane przez prawodawstwo unijne (dyrektywy i rozporządzenia) lub innego prawodawcê w ustawach lub przepisach, którym podlega podmiot przetwarzający. 
Jeżeli wygasa cel przechowywania lub termin przechowywania wymagany prawodawstwem unijnym (dyrektywy i rozporządzenia) lub przez innych wiarygodnych prawodawców, to dane osobowe zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami prawnymi zablokowane i usuniête. 

10. Prawa danej osoby 

a) Prawo do potwierdzenia 

Każda osoba ma zagwarantowane przez prawodawcê unijnego (dyrektywy i rozporządzenia) prawo, aby wymagać od podmiotu przetwarzającego wysłania potwierdzenia dotyczącego przetwarzania jej danych osobowych. Jeżeli dana osoba chce otrzymać takie potwierdzenie, może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzającego. 

b) Prawo do informacji 

Każda osoba ma zagwarantowane przez prawodawcê unijnego (dyrektywy i rozporządzenia) prawo, aby wymagać od podmiotu przetwarzającego otrzymania nieodpłatnie informacji dotyczących swoich przechowywanych danych osobowych oraz kopiê tych informacji. Ponadto prawodawca europejski (dyrektywy i rozporządzenia) zapewnił danej osobie, której dotyczą te dane dostêp do nastêpujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych do przetwarzania;
 • odbiorca lub kategorie odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe lub w dalszym ciągu korzysta z ich udostêpnienia, w szczególności jeżeli dotyczy to odbiorców w krajach trzeciego świata lub z organizacji miêdzynarodowych;
 • w miarê możliwości — planowany okres przechowywania, a jeśli nie jest to możliwe, należy podać kryteria ustalania długości okresu przechowywania;
 • czy istnieje prawo do żądania od administratora korekty lub usuniêcia danych osobowych dotyczących danej osoby lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobê odpowiedzialną lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • czy istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
  jeżeli dane osobowe nie są pobierane od danej osoby: wszystkie bêdące w dyspozycji informacje dotyczące pochodzenia danych;
 • czy stosuje siê automatyczne podejmowanie decyzji łącznie z profilowaniem, zgodnie z art.22 ust. 1 i 4 RODO i — przynajmniej w tych przypadkach — istotnych informacji o zastosowanej logice, jak też zasiêgu i zamierzonym wpływie takiego rodzaju przetwarzania dla danej osoby.

Ponadto, danej osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane osobom trzecim lub organizacjom miêdzynarodowym. W przypadku gdyby tak było, danej osobie, której dotyczą dane, przysługuje nadto prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem danych. 

Jeżeli dana osoba chce skorzystać ze swojego prawa do uzyskania informacji, może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzającego. 

c) Prawo do korekty 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo, zagwarantowane przez prawodawcê Europejskiego w postaci dyrektyw i rozporządzeń, wymagać bezzwłocznej korekty nieprawidłowych dotyczących jej danych osobowych. Ponadto danej osobie przysługuje prawo wymagać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, także za pośrednictwem uzupełniającego oświadczenia, z uwzglêdnieniem cele przetwarzania. 

Jeżeli dana osoba chce otrzymać takie potwierdzenie, może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzającego. 

d) Prawo do usuniêcia (prawo do bycia zapomnianym) 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma zagwarantowane przez prawodawstwo europejskie w postaci dyrektyw i rozporządzeń, prawo aby wymagać od osoby odpowiedzialnej bezzwłocznego usuniêcia przetwarzanych danych osobowych, o ile wystąpi jeden z nastêpujących powodów i jeżeli przetwarzanie danych nie jest wymagane:

 • Dane osobowe zostały pozyskane dla takich celów, dla których nie są one już konieczne, lub zostały przetworzone w inny sposób.
 • Dana osoba odwołuje swoją zgodê, na której opierało siê przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO, i w ten sposób brak jest podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 • Dana osoba wnosi sprzeciw, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, wobec przetwarzania danych i nie ma żadnych nadrzêdnych, uzasadnionych powodów do ich przetwarzania lub dana osoba wnosi sprzeciw, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, wobec przetwarzania danych.
 • Dane osobowe zostały przetworzone nieprawidłowo.
 • Usuniêcie danych osobowych jest wymagane prawem unijnym, w związku z wypełnieniem zobowiązania prawnego, lub prawem państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych.
 • Dane osobowe zostały pobrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust.1 RODO.

Z chwilą gdy wystêpuje jeden z wymienionych powyżej przypadków i dana osoba, której dotyczą dane osobowe przechowywane w firmie Hilpress GmbH, chciałaby je usunąć, może ona w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzającego. Przedstawiciel ds. ochrony danych firmy Hilpress GmbH lub inny pracownik zainicjuje bezzwłocznie rozpoczêcie procedury usuwania danych. 

Jeżeli dane osobowe zostały ujawnione przez Hilpress GmbH i nasza Firma ma obowiązek jako odpowiedzialna za usuniêcie danych osobowych, zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to Hilpress GmbH podejmuje odpowiednie działania, także natury technicznej, z uwzglêdnieniem dostêpnych technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają ujawnione dane, że podmiot danych zażądał od tych innych podmiotów przetwarzających usuniêcia wszelkich linków do jego danych osobowych, kopii lub replikacji danych, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane. Przedstawiciel ds. ochrony danych firmy Hilpress GmbH lub inny pracownik zainicjuje w danym przypadku konieczne działania. 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo, gwarantowane przez prawodawcê dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, do wymagania od podmiotu przetwarzającego ograniczenia przetwarzania danych, w nastêpujących przypadkach:

 • Poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez daną osobê, której dane są przetwarzane, przynajmniej na okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest nieprawidłowe, dana osoba, której dotyczą dane, odmawia ich usuniêcia i żąda w zamian ograniczenia użytkowania jej danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje dłużej danych osobowych do celów przetwarzania, ale danej osobie, której one dotyczą są one konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Dana osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust 1 RODO, i nie zostało jeszcze rozstrzygniête, czy uzasadnione podstawy osoby odpowiedzialnej przeważą te, które zostały podane przez podmiot danych.

Z chwilą gdy wystêpuje jeden z wymienionych powyżej przypadków i dana osoba, której dotyczą dane osobowe przechowywane w firmie Hilpress GmbH, chciałaby je ograniczyć ich przetwarzanie, może ona w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu przetwarzającego. Przedstawiciel ds. ochrony danych firmy Hilpress GmbH lub inny pracownik zainicjuje ograniczenie przetwarzania danych. 

f) Prawo podmiotu danych do przenoszenia danych 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo, gwarantowane przez prawodawcê dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, które zostało oddane do dyspozycji danej osobie, której dotyczą dane osobowe, do otrzymania danych osobowych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i nadającym siê do automatycznego przetwarzania formacie. Przysługuje jej także prawo przekazania tych danych za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej, której te dane zostały przekazane, innej osobie odpowiedzialnej, bez jakichkolwiek przeszkód, o ile przetwarzanie tych danych osobowych oparte jest na udzieleniu zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit.a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO lub na umowie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO i przetwarzanie danych prowadzone jest za pośrednictwem automatycznego postêpowania, o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub nie wiąże siê z wykonaniem władzy publicznej, które zostało przekazane do realizacji osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. 

Ponadto danej osobie, której dane dotyczą, przy realizacji swojego prawa do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, przysługuje prawo do przeniesienia jej danych osobowych przez obecny podmiot przetwarzający do innego podmiotu, jeżeli jest to możliwe technicznie jeżeli z tego powodu nie zostaną naruszone prawa i wolności innych osób. 

Przy dochodzeniu prawa do przeniesienia danych, podmiot danych może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych wyznaczonego przez firmê Hilpress GmbH lub do innego pracownika. 

g) Prawo do wniesienia sprzeciwu 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu, na mocy art. 6 ust. 1 lit. E RODO, gwarantowane przez prawodawcê dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania prowadzonego na mocy tych postanowień. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu, firma Hilpress GmbH zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, chyba że możemy dowieść konieczności zastosowania ochronnych działań w stosunku do przetwarzania danych, które są nadrzêdne w stosunku do interesów, praw i wolności podmiotu danych lub jeżeli przetwarzanie danych służy ustalenia, wykonania i ochrony roszczeń prawnych. 

Jeżeli firma Hilpress GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, to podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach prowadzenia takiej formy marketingu. Dotyczy to również profilowania, jeżeli jest powiązane z taką formą marketingu bezpośredniego. Gdy podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania przez Hilpress GmbH danych do celów marketingu bezpośredniego, firma Hilpress GmbH zaprzestaje przetwarzania jego danych osobowych w tym celu. 

Dodatkowo podmiot danych ma prawo, z powodów, które wynikają z jego szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które dokonywane są przez Hilpress GmbH w celach naukowych, historyczno-naukowych lub statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie danych konieczne jest do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym. 

Przy dochodzeniu prawa do wniesienia sprzeciwu, podmiot danych może w każdej chwili zwrócić siê do przedstawiciela ds. ochrony danych wyznaczonego przez firmê Hilpress GmbH lub do innego pracownika. W związku z użytkowaniem przez służby społeczeństwa informacyjnego, bez uszczerbku dla Dyrektywy 2002/58/EG, podmiot danych może dowolnie wnieść sprzeciw drogą automatyczną, z wykorzystaniem specyfikacji technicznych. 

h) Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach inkl. profilowanie 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo zagwarantowane przez prawodawcê Europejskiego w postaci dyrektyw i rozporządzeń, do niepodlegania jedynie decyzji bazującej na automatycznym przetwarzaniu danych — włączając w to profilowanie, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby bądź w podobny sposób znacząco na nią wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy pomiêdzy daną osoba i administratorem, lub (2) na podstawie przepisów prawnych Unia lub kraje członkowskie, którym podlega administrator, jest dopuszczalna i te przepisy prawne zawierają odpowiednie środki do ochrony praw i wolności jak też uzasadnionych interesów danej osoby lub (3) wynika z jednoznacznego udzielenia zgody przez daną osobê. 

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy pomiêdzy daną osobą a administratorem lub (2) wynika z jednoznacznie udzielonej zgody przez daną osobê, firma Hilpress GmbH podejmuje odpowiednie środki dla ochrony praw i wolności jak też uzasadnionych interesów danej osoby, do których należą co najmniej: prawo do decyzji w sprawie interwencji osoby ze strony administratora, do przedstawienia swojego stanowiska i do wniesienia skargi na decyzjê. 

Jeżeli dana osoba, której dotyczą dane osobowe, chce skorzystać z prawa odnośnie automatycznych decyzji, może siê w każdej chwili zwrócić do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych lub do innego pracownika administratora. 

i) Prawo do odwołania prawnej zgody ochrony danych 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo, zagwarantowane przez prawodawcê Europejskiego w postaci dyrektyw i rozporządzeń, w każdej chwili odwołać udzieloną zgodê na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Jeżeli dana osoba, której dotyczą dane osobowe, chce skorzystać z prawa odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może siê w każdej chwili zwrócić do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych osobowych lub do innego pracownika administratora. 

11. Ochrona danych w przypadku zgłaszania kandydatów lub procedury zgłaszania kandydatów 

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe kandydatów w celach realizacji postêpowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie danych może być prowadzone drogą elektroniczną. Ma to miejsce w przypadku gdy kandydat przekaże administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej, na znajdującym siê tam formularzu aplikacyjnym. Jeżeli zostanie zawarta umowa o zatrudnienie z kandydatem, to przekazane przez niego dane zostaną zachowane w celu realizacji stosunku pracy z poszanowaniem przepisów prawnych. Jeżeli nie zostanie zawarta umowa o zatrudnienie z kandydatem, to dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usuniête w terminie dwóch miesiêcy po podaniu do wiadomości decyzji o odmowie przyjêcia do pracy, jeżeli nie wystêpują żadne inne uzasadnione interesu administratora. Inny uzasadnionym interesem w tym sensie jest np. obowiązek przeprowadzenia postêpowania dowodowego według ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG). 

12. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Art. 6 I lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla naszego przedsiêbiorstwa w kwestii postêpowań przetwarzania danych, w których wymagamy udzielenia zgody dotyczącej przetwarzania w określonym celu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest dana osoba, jak to ma np. miejsce w przypadku w postêpowania dotyczącego przetwarzania danych, które konieczne jest dla dostarczenia towarów lub wykonania innych usług lub świadczenia wzajemnego, to przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo odnosi siê do takich postêpowań przetwarzania danych, które konieczne są do przeprowadzenia przedumownych działań, takich np. jak zapytania ofertowe dotyczące naszych produktów lub usług. Jeżeli nasze przedsiêbiorstwo podlega obowiązkowi prawnemu, w którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, jak np. wypełnienie obowiązków podatkowych, to przetwarzanie danych bazuje na art. 6 I lit. c RODO. Bardzo rzadko konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów danej osoby lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmê zraniła siê i w nastêpstwie tego wystąpiłaby konieczność przekazania jej nazwiska, wieku, danych ubezpieczeniowych lub innych ważnych życiowo informacji lekarzowi, szpitalowi lub innym osobom trzecim. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa siê na bazie art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie postêpowania przetwarzania danych mogłyby siê odbywać na bazie art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej bazują postêpowania przetwarzania danych, które nie są ujête w żadnej, z wymienionych powyżej, podstawie prawnej: jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane dla ochrony uzasadnionych interesów naszego przedsiêbiorstwa lub osoby trzeciej, jeżeli interesy, prawa i wolności podstawowe danej osoby nie przeważają. Dopuszczamy w szczególności stosowanie takich postêpowań przetwarzania danych, ponieważ wspominane były przez prawodawcê europejskiego. Europejski prawodawca stwierdził, że można by przyjąć uzasadniony interes, jeżeli dana osoba jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO). 

13. Uzasadnione interesy wobec przetwarzania danych, które śledzone są przez administratora lub osobê trzecią. 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych bazuje na art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesie jest prowadzenie naszej działalności biznesowej mając na wzglêdzie dobro naszych pracowników i udziałowców. 

14. Czas, przez który przechowywane są dane osobowe 

Kryterium długości czasu przechowywania danych osobowych jest określony prawnie okres przechowywania. Po upłyniêciu czasu przechowywania, odpowiednie dane zostaną w sposób rutynowy usuniête, jeżeli nie są one dłużej konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy lub zawarcia umowy 

15. Przepisy prawne lub umowne do udostêpnienia danych osobowych; Wymagalność dotycząca podpisania umowy; zobowiązanie danej osoby do udostêpnienia danych osobowych; możliwe nastêpstwa nieudostêpnienia danych 

Niniejszym informujemy, że udostêpnienie danych osobowych jest czêściowo wymagana prawnie (np. przepisami podatkowymi) lub może okazać siê konieczne z punktu widzenia uregulowań umownych (np. dane stron umowy). Przy podpisywaniu umowy może wystąpić konieczność udostêpnienia nam przez daną osobê swoich danych osobowych, które muszą być przez nas dalej przetwarzane. Przykładowo dana osoba jest zobowiązana udostêpnić nam swoje dane osobowe, jeżeli zawiera z nami umowê. W przypadku nieudostêpnienia danych osobowych umowa z daną osobą nie może zostać zawarta. Przed udostêpnieniem swoich danych osobowych dana osoba musi zwrócić siê do naszego przedstawiciela ds. ochrony danych. Nasz przedstawiciel ds. ochrony danych objaśni danej osobie w konkretnym przypadku, czy udostêpnienie przez nią danych osobowych wymagane jest prawnie czy umownie lub czy konieczne jest do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostêpnienia danych osobowych i jakie mogą być skutki ich nieudostêpnienia. 

16. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji 

Jako świadome odpowiedzialności przedsiêbiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania. 

Witryna stworzona na platformie